Gebruikerslicentieovereenkomst en beperkte garantie

LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE

BELANGRIJK - LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U SOFTWARE OF SOFTWARE-UPDATE DOWNLOADT. DOOR SOFTWARE, FIRMWARE OF DOCUMENTATIE TE DOWNLOADEN, STEMT U ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U HET NIET EENS BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MAG U GEEN SOFTWARE EN/OF PROGRAMMA OF ONLINE DOCUMENTATIE DOWNLOADEN.

LICENTIE

Bluesound International, een divisie van Lenbrook Industries Limited (" Bluesound "), levert dit Bluesound Software [gedefinieerd om de software op te nemen die is ingebed in uw Bluesound product (zoals bijgewerkt van tijd tot tijd) en alle desktop- of handheld-toepassingsgedeelten van de software] en bijbehorende documentatie, en licenties voor u zoals bepaald in deze overeenkomst. In het kader van deze overeenkomst, Bluesound verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, royaltyvrije beperkte licentie om de Bluesound Software voor het bedienen van uw Bluesound product en de gerelateerde desktop- of handheld-apparaattoepassingen op elke personal computer of handheld apparaat dat eigendom is van of door u wordt gecontroleerd. Behalve zoals hierboven beschreven, mag u de Bluesound Software naar een ander computerapparaat of verwijder de Bluesound Software van uw Bluesound Product. Ondanks enige licentie die hierin wordt verleend door Bluesound erkent en stemt u ermee in dat het uw enige verantwoordelijkheid is om te voldoen aan de Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten met betrekking tot uw gebruik van de Bluesound Software. U stemt ermee in de Bluesound Software of de Bluesound product geheel of gedeeltelijk, behalve zoals uitdrukkelijk in deze overeenkomst of op Bluesound 's schriftelijk verzoek. Bovendien stemt u ermee in de overdracht of Bluesound Software, de bijbehorende online documentatie of een programma dat u van hen geheel of gedeeltelijk ontwikkelt, aan een derde partij, behalve op Bluesound 's voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Tot slot stemt u ermee in uw Bluesound product geheel of gedeeltelijk voor andere doeleinden dan beschreven in de online documentatie.

Behalve de beperkte licentie die hierin wordt verleend, Bluesound en haar leveranciers behouden hierbij alle rechten, titels en interesse in en voor alle wereldwijde intellectuele eigendomsrechten die in de Bluesound Software. Alle andere rechten worden voorbehouden door Bluesound .

Ondanks de voorgaande licentiesubsidie erkent u dat bepaalde onderdelen van de Bluesound Software kan worden gedekt door softwarelicenties van derden ("Onderdelen van derden"). Voor zover vereist door de licenties die onderdelen van derden dekken, zijn de voorwaarden van dergelijke licenties van toepassing in plaats van de voorwaarden van deze overeenkomst. De verschillende onderdelen van derden en hun beheerslicenties zijn beschikbaar op bluesound .com/open-source-software.

BEËINDIGING

De licentie is van kracht tot beëindigd. Uw rechten op grond van deze licentie worden automatisch beëindigd of zijn op andere wijze niet meer van kracht, zonder voorafgaande kennisgeving van Bluesound , als u niet voldoet aan de voorwaarden van deze licentie. Na beëindiging van deze licentie stopt u met het gebruik van de Bluesound Software, en je vernietigt de Bluesound Software en bijbehorende documentatie en alle kopieën die u ervan hebt gemaakt. Bovendien heeft u bij beëindiging geen beroep op Bluesound voor uw onvermogen om het programma of de bijbehorende documentatie te gebruiken.

NALEVING VAN DE AUTEURSRECHTWETGEVING

U erkent dat Bluesound bezit al goed, titel en interesse, in alle auteursrechten, bedrijfsgeheimen, en intellectuele eigendom met betrekking tot uw Bluesound product, de Bluesound Software en bijbehorende documentatie.

Bluesound voldoet aan de Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten en in verband met de licentie die hierin wordt verleend, gaat u ermee akkoord hetzelfde te doen. U erkent dat het ongeautoriseerd kopiëren of distribueren van muziek of andere inhoud die wordt geopend met uw Bluesound product is verboden door dergelijke auteursrechtwetten, en u stemt ermee in dat u geen inhoud direct of indirect zult kopiëren of distribueren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende. U stemt ermee in om schadeloos te stellen en onschadelijk te houden Bluesound en haar licentiegevers van en tegen alle vorderingen, rechtszaken, verliezen, schade, passiva, kosten en kosten Bluesound of de licentiegevers die voortvloeien uit of verband houden met uw niet-naleving van de voorwaarden van deze sectie.

INHOUD EN TECHNOLOGIEËN VAN DERDEN

Van tijd tot tijd, Bluesound kunnen toegang bieden tot externe aanbieders van inhoud via de Bluesound Product. Bovendien Bluesound kunnen bepaalde technologieën van derden ondersteunen, zoals specifieke bestandsindelingen. Bluesound behoudt zich het recht voor om te allen tijde en om welke reden dan ook de toegang tot en/of ondersteuning voor dergelijke inhoud of technologieën van derden te beëindigen. Bluesound doet geen enkele verklaring voor de selectie van of voortdurende ondersteuning voor dergelijke inhoud of technologieën van derden.

Toegang tot diensten die door derden worden geleverd, vereist toegang tot internet en vereist mogelijk dat u aanvullende voorwaarden accepteert. U bent het ermee eens dat Bluesound is niet verantwoordelijk voor de evaluatie of het onderzoeken van dergelijke diensten, technologieën of aanverwante materialen van derden en Bluesound geen enkele aansprakelijkheid voor u, met betrekking tot dergelijke diensten, technologieën of aanverwante materialen.

DISCLAIMER VAN GARANTIES

U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN:

a) Bluesound Software en diensten uitgevoerd door de Bluesound Software worden geleverd "As Is" met alle fouten en zonder garantie van welke aard dan ook. Bluesound garandeert geen inmenging in uw plezier van de Bluesound Software, dat de Bluesound Software en gerelateerde diensten zullen voldoen aan uw eisen of dat de Bluesound Software en gerelateerde diensten zijn ononderbroken of foutloos.

b) Bluesound garandeert niet dat eventuele gebreken in de Bluesound Software zal worden gecorrigeerd of dat de Bluesound Software is compatibel of werkt met software, applicaties of services van derden.

c) Bluesound Software en aanverwante diensten zijn op uw risico en het hele risico met betrekking tot bevredigende kwaliteit, prestaties, nauwkeurigheid en inspanning is van jou.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover niet bij wet verboden, zal in geen geval Bluesound of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor persoonlijk letsel of enige schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, incidentele, bijzondere, gevolgbelastige, voorbeeldige of indirecte schade, en met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kosten van dekking, verlies van gegevens, verlies van winst, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk verlies als gevolg van het gebruik van (of onvermogen om het product te gebruiken), ongeacht hoe veroorzaakt en op enige theorie van aansprakelijkheid. Omdat sommige rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, kunnen sommige van de bovenstaande beperkingen niet op u van toepassing zijn, maar zijn ze wel van toepassing voor de maximaal toegestane mate van de wet. In geen geval mag Bluesound 's totale aansprakelijkheid aan u voor alle schade in een of meer oorzaken van de actie hoger zijn dan het laagste bedrag van het bedrag betaald door u voor uw Bluesound product en US$ 500. De hier beschreven beperkingen zijn van toepassing, zelfs als Bluesound , haar leveranciers of dealers zijn op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade of van elk type gebruik dat door u is bedoeld. Deze beperkingen zijn van toepassing ondanks het feit dat een beperkt rechtsmiddel niet van essentieel belang is. U erkent dat deze beperkingen een redelijke risicoverdeling weerspiegelen.

BLUESOUND PRIVACYBELEID

De Bluesound Privacybeleid dat te vinden is op bluesound .com/privacy-policy schetst het type informatie dat van u kan worden verzameld door Bluesound en hoe dergelijke informatie kan worden gebruikt door Bluesound .

GD3-GEGEVENSMELDING

Voor zover de Bluesound Software bevat functionaliteit van GD3 Data, u stemt ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van de GD3 Software License Agreement, die kan worden gevonden op http://www.getdigitaldata.com/GD3EULAAgreement.pdf Elk gebruik van de Bluesound Software of Bluesound product dat niet voldoet aan de GD3 Software License Agreement is verboden en zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van deze licentie.

SPOTIFY-LICENTIES

Dit product bevat Spotify-software die onderworpen is aan de licenties van derden die hier te vinden zijn: https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses.

CONTROLEREND RECHT EN VERBREKENBAARHEID

Deze licentie zal worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de provincie Ontario. Deze licentie valt niet onder de Verdragen van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen, waarvan de toepassing uitdrukkelijk is uitgesloten. Indien een bevoegde rechterlijke instantie om welke reden dan ook een bepaling of een deel daarvan niet afdwingbaar acht, blijft de rest van de vergunning volledig van kracht en van kracht.

E-MAILGEBRUIK

Ik begrijp dat, als ik me aanmeldt om deze firmware-update per e-mail te ontvangen, mijn naam en e-mailadres kunnen worden verstrekt aan een externe zakenpartner van het bedrijf. Ik begrijp verder dat het verstrekken van mijn naam en e-mail uitsluitend bedoeld is om de intellectuele eigendom van een dergelijke derde te beschermen, en dat deze derde partij mijn naam en/of e-mail niet verder zal overdragen of contact met mij zal opnemen voor commerciële doeleinden.

U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN, BEGRIJPT EN ERMEE INSTEMT ER AAN GEBONDEN TE ZIJN. U STEMT ER VERDER MEE IN DAT HET DE VOLLEDIGE EN EXCLUSIEVE OVEREENKOMST TUSSEN U EN BLUESOUND MET BETREKKING TOT UW BLUESOUND SOFTWARE EN BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE EN DAT HET VERVANGT ELKE DEMONSTRATIE, RECLAME, VOORSTEL OF VOORAFGAANDE OVEREENKOMST, MONDELING OF SCHRIFTELIJK TUSSEN U EN EEN ANDERE PARTIJ MET BETREKKING TOT UW BLUESOUND SOFTWARE EN ONLINE DOCUMENTATIE.