Gebruiksvoorwaarden

Alle inhoud op deze internetsite is eigendom van of wordt gecontroleerd door Bluesound International, een divisie van Lenbrook Industries Limited (" Bluesound "). Bluesound biedt toegang tot en gebruik van onze website onder voorbehoud van de volgende gebruiksvoorwaarden.

1. Het gebruik van deze website vormt uw aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

Bluesound behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment toe te voegen of te wijzigen door wijzigingen online te plaatsen en het is uw verantwoordelijkheid om te verwijzen naar en te voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden bij het openen van de site.

2. Beperkingen op kopiëren en gebruik

Bij de toegang tot de Bluesound Website waar u akkoord gaat om de inhoud uitsluitend voor: a) journalistiek gebruik, b) geautoriseerde distributeur of dealer gebruik, of c) uw eigen persoonlijke / educatieve, niet-commercieel gebruik. Als zodanig, Bluesound verleent u hierbij een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om documenten en webpagina's op de Bluesound website voor niet-commercieel gebruik alleen. De informatie en inhoud op de Bluesound Website mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden. De afbeeldingen, logo's, documenten en webpagina's op de Bluesound Website mag op geen enkele wijze worden gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, opnieuw verzonden, verkocht, gewijzigd of geëxploiteerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bluesound . In verband met deze verlening van een licentie stemt u ermee in dat elke gedrukte kopie van deze documenten en webpagina's zonder wijziging alle auteursrechten, handelsmerken en andere merkgebonden kennisgevingen daarvan behoudt.

3. Disclaimer van aansprakelijkheid

Bluesound inspanningen om de informatie op deze site accuraat en up-to-date te houden. De Bluesound Website bevat algemene informatie en kan fouten, omissies, onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten. Bluesound geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor dergelijke fouten, omissies of onnauwkeurigheden of enige andere beperking die zich in de Bluesound Website. Bluesound garandeert niet de juistheid of volledigheid van de informatie, tekst, afbeeldingen, links of andere items op de Bluesound website, noch doet Bluesound garanderen dat het gebruik van deze site niet ononderbroken zal zijn. Bluesound kunnen wijzigingen en/of wijzigingen aanbrengen in de Bluesound website op elk gewenst moment zonder kennisgeving. De Bluesound website wordt verstrekt "as is" en "als beschikbaar" en wordt gebruikt door u strikt op uw eigen risico. Bluesound , doen haar bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen en dochterondernemingen geen uitspraken over de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid of juistheid van de informatie op de bluesound website voor welk doel dan ook. Al deze informatie wordt verstrekt zonder garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, uitgedrukt of geïmpliceerd. Bluesound , wijzen haar bestuurders, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen alle garanties en voorwaarden met betrekking tot dergelijke informatie af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle impliciete garanties en voorwaarden van handelshandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk en alle garanties en voorwaarden die bij de wet kunnen worden geïmpliceerd. In geen geval mag bluesound aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, zonder beperking, enige directe, indirecte, bestraffende, incidentele, bijzondere of daaruit voortvloeiende schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met informatie die via de Bluesound website of het gebruik van dergelijke informatie.

4. Auteursrecht, Octrooi en Handelsmerk

Al het materiaal dat via deze website wordt gepubliceerd of anderszins toegankelijk is, is auteursrechtelijk beschermd. Het materiaal en het auteursrecht in het materiaal zijn eigendom van of worden gecontroleerd door Bluesound of de leveranciers van inhoud. De handelsmerken, logo's, patenten, technologie en diensten merken (gezamenlijk de "Handelsmerken") gebruikt op deze website zijn handelsmerken van Bluesound en anderen. Niets op deze site mag worden opgevat als het verlenen van een licentie of recht op gebruik, of enige interesse in een handelsmerk. U mag geen handelsmerk gebruiken dat op deze site wordt weergegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bluesound of de relevante eigenaar van het handelsmerk. Alle informatie in uw communicatie, inzendingen of reacties op de Bluesound Website of naar Bluesound worden als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom beschouwd en kunnen worden gebruikt, gereproduceerd, gedistribueerd en openbaar gemaakt door Bluesound voor elk doel zonder beperking, toestemming of compensatie.

5. Links en referenties

De Bluesound Website kan verwijzen naar andere personen, bedrijven, entiteiten, organisaties, producten of diensten en dergelijke verwijzingen niet en impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van dergelijke personen, bedrijven, entiteiten of organisaties of hun producten of diensten door Bluesound . De Bluesound Website kan links of andere toegang of verwijzingen (gezamenlijk de "Links") naar andere websites bevatten. Deze links worden alleen als gemak aan u geleverd en het opnemen van een link naar een website van derden impliceert geen goedkeuring of goedkeuring of aanbeveling van die derde partij of gerelateerde informatie, producten of diensten. U aanvaardt alle risico's, verliezen en schade als gevolg van uw gebruik van de voorgaande verwezen entiteiten, producten, diensten en links.

6. Aanvullende voorwaarden

U stemt ermee in om te verdedigen, te vergoeden en vast te houden Bluesound en de verbonden bedrijven onschadelijk van alle verplichtingen, kosten en kosten, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, in verband met elke schending van deze gebruiksvoorwaarden door u of gebruikers van uw account. De Bluesound site is afkomstig uit Canada. Bluesound 's producten en diensten worden internationaal aangeboden. Sommige producten en diensten waarnaar op deze site wordt verwezen, zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Neem contact op met uw lokale Bluesound distributeur voor informatie over de beschikbaarheid van de producten en diensten in uw regio. Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Bluesound en u met betrekking tot uw gebruik van deze site en vervangt alle eerdere afspraken tussen u en Bluesound met betrekking tot de Bluesound Website. Bluesound "het niet aandurvee zetten of handhaven van strikte uitvoering van een bepaling van deze overeenkomst mag niet worden opgevat als een afstand van enige bepaling of recht. Indien wordt vastgesteld dat een van de gebruiksvoorwaarden nietig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar is door een bevoegde rechtbank, doet deze vaststelling geen afbreuk aan de overige bepalingen van deze beschikking. Deze overeenkomst wordt beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met de wetten van de provincie Ontario en de federale wetten van Canada die daarin van toepassing zijn. De partijen hebben geëist dat deze gebruiksvoorwaarden en alle bijbehorende documenten in het Engels worden opgesteld. Les parties ont demandé que cette convention ainsi que tous les documents qui s'y rattachent soient rédigés en anglais. Als deze gebruiksvoorwaarden niet volledig aanvaardbaar zijn, moet het gebruik van deze website onmiddellijk worden beëindigd.

7. DMCA-beleid

Lenbrook Industries Limited voldoet aan de bepalingen van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) die van toepassing is op internetserviceproviders (17 U.S.C. § 512, zoals gewijzigd), en reageert op duidelijke berichten van vermeende schending van het auteursrecht. Deze pagina beschrijft de procedure die moet worden gevolgd om een kennisgeving van vermeende schending van het auteursrecht in te dienen bij Lenbrook Industries Limited.

Als u bezwaar hebt tegen auteursrechtelijk beschermd materiaal dat op een website van Lenbrook Industries Limited is geplaatst, u contact opnemen met onze aangewezen agent op het volgende adres:

Ms. Juni Ip
Lenbrook Industries Limited
633 Granieten Hof
Pickering OP L1W 3K1
Canada

Elke kennisgeving aan Lenbrook Industries Limited die een schending van het auteursrecht beweert, moet de volgende informatie bevatten:

  • a) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of een ander recht dat wordt geschonden;
  • b) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of andere intellectuele eigendom waarvan u beweert dat het is geschonden;
  • c) een beschrijving van het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt en Bluesound website;
  • d) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • e) een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het materiaal waarover u klaagt, niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; En
  • (f) een ondertekende verklaring van u dat de bovenstaande informatie in uw bericht juist is en dat u op straffe van meineed de auteursrechthebbende bent of bevoegd bent om namens de auteursrechthebbende op te treden.

Tegenmeldingen

Als materiaal dat u op onze website hebt geplaatst is verwijderd of uitgeschakeld, u een tegenbericht indienen op grond van 17 U.S.C. § 512(g). Om doeltreffend te zijn, moet de tegenbericht een schriftelijke mededeling zijn die naar het hierboven genoemde adres van de aangewezen agent wordt verzonden met als volgt:

  • a) een fysieke of elektronische handtekening van de abonnee;
  • b) de identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is uitgeschakeld en de plaats waar het materiaal is verschenen voordat het werd verwijderd of de toegang tot het materiaal is uitgeschakeld;
  • c) een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw van mening bent dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een vergissing of verkeerde identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld; En
  • d) uw naam, adres, telefoonnummer en telefoonnummer, en een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de Federal District Court voor het gerechtelijk district waarin het adres zich bevindt of, als uw adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, voor een gerechtelijk district waarin Lenbrook Industries Limited kan worden gevonden, en dat u de procesdienst aanvaardt van de persoon die kennisgeving heeft gedaan onder onderafdeling 17 U.S.C. § 512(c)(1)(C) of een agent daarvan.