Voorwaarden voor muziek en technologie

Muziektechnologie Meetup NODE 2 Giveaway

Voorwaarden en bepalingen

Muziektechnologie Meetup NODE 2 Giveaway - OFFICIAL RULES

GEEN AANKOOP NODIG OM MEE TE DOEN OF TE WINNEN. HET DOEN VAN EEN AANKOOP OF BETALING VAN WELKE AARD DAN OOK ZAL JE KANSEN OM TE WINNEN NIET VERGROTEN. NIETIG INDIEN VERBODEN OF BEPERKT DOOR DE WET.

1. De Music Technology Meetup NODE 2 giveaway (Sweepstakes) begint op 22 mei 2018 om 12:01 uur EDT (de "Promotieperiode") en eindigt op 30 juni 2018 om 23:59 uur EDT.

De sponsor van deze Sweepstakes is Bluesound ("Sponsor"). Door deel te nemen aan de Sweepstakes, accepteert elke Deelnemer onvoorwaardelijk en gaat hij akkoord met de naleving van dit Officiële Reglement en de beslissingen van de Sponsor, die in alle opzichten definitief en bindend zullen zijn. De Sponsor is verantwoordelijk voor het verzamelen, indienen of verwerken van de Deelnemers en het algemene beheer van de Sweepstakes. Deelnemers dienen zich uitsluitend tot de Sponsor te wenden met vragen, opmerkingen of problemen in verband met de Sweepstakes. Sponsor kan tijdens de Promotieperiode per e-mail worden bereikt via support@bluesound.com.

2. 2. ELIGIBILITEIT: Open voor legale inwoners van Noord-Amerika (de "Entrant"). Sponsors en hun respectievelijke ouders, dochterondernemingen, filialen, distributeurs, verkopers, vertegenwoordigers, reclame- en promotiebureaus en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren en werknemers (de 'Promotie-entiteiten') komen niet in aanmerking om deel te nemen aan de Sweepstakes of om een prijs te winnen. Huishoudelijke leden en directe familieleden van dergelijke personen komen ook niet in aanmerking om deel te nemen aan de Sweepstakes of om een prijs te winnen. Onder "leden van het huishouden" worden verstaan personen die ten minste drie maanden per jaar dezelfde verblijfplaats hebben. Onder "directe familieleden" wordt verstaan: ouders, stiefouders, voogden, kinderen, stiefkinderen, broers en zussen, stiefzusjes of echtgenoten. Deze Sweepstakes zijn onderworpen aan alle van toepassing zijnde federale, staats- en lokale wetten en regels en zijn ongeldig waar ze verboden of beperkt zijn door de wet.

3. 3. PRIJZEN:

Hoofdprijs: Eén (1) winnaar ontvangt een Bluesound NODE 2 (geschatte winkelwaarde of "ARV": $499 USD)

Er wordt slechts één prijs per persoon en per huishouden toegekend. Cadeaukaarten en cadeaubonnen zijn onderworpen aan de voorwaarden van de uitgever. Prijzen kunnen niet worden overgedragen, ingewisseld voor geld of vervangen door de winnaar. De sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht een vervangende prijs van gelijke of grotere waarde toe te kennen als een prijs beschreven in deze Officiële Regels niet beschikbaar is of niet kan worden toegekend, geheel of gedeeltelijk, om welke reden dan ook. De ARV van de prijs is het oordeel van de Organisator in goed vertrouwen. Dit besluit is definitief en bindend en er kan geen beroep tegen worden aangetekend. Als de werkelijke waarde van de prijs lager blijkt te zijn dan de ARV, zal het verschil niet in geld worden uitgekeerd. De sponsor geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot het uiterlijk, de veiligheid of de prestaties van een toegekende prijs. Beperkingen, voorwaarden en beperkingen kunnen van toepassing zijn. De sponsor zal geen verloren of gestolen prijzen vervangen.

Deze Sweepstakes staat open voor wettelijke inwoners van Noord-Amerika, en de prijs wordt alleen toegekend en/of geleverd aan adressen binnen deze locaties. Alle federale, staats- en/of lokale belastingen, kosten en toeslagen zijn uitsluitend voor rekening van de prijswinnaar. Het niet naleven van de Officiële Regels leidt tot verbeurdverklaring van de prijs.

4. HOE DEELNEMEN: Doe tijdens de actieperiode online mee aan de Sweepstakes door het deelnameformulier te bezoeken, dat te vinden is op de volgende website: https://bluesound.com/MTM-Toronto14/.
Geautomatiseerde of robotachtige inzendingen door personen of organisaties worden gediskwalificeerd. Inschrijving via internet moet door de Deelnemer worden gedaan. Elke poging van de Deelnemer om meer dan het vermelde aantal Deelnemers te verkrijgen door gebruik te maken van meerdere/verschillende e-mailadressen, identiteiten, registraties, logins of andere methoden, waaronder, maar niet beperkt tot, commerciële inschrijvingsdiensten voor wedstrijden/wedstrijden en/of deelname, maakt de Deelnemersdeelname ongeldig en kan de Deelnemer worden gediskwalificeerd. De uiteindelijke geschiktheid voor de toekenning van een prijs is afhankelijk van de verificatie van de geschiktheid, zoals hieronder uiteengezet. Alle inzendingen moeten voor het einde van de Actieperiode zijn geplaatst om te kunnen deelnemen. De databankklok van de sponsor is de officiële tijdwaarnemer voor deze Sweepstakes.

5. 5. WINNER SELECTIE: De winnaar(s) van de Sweepstakes zal (zullen) in een willekeurige trekking worden gekozen uit alle in aanmerking komende inzendingen die gedurende de gehele Promotieperiode worden ontvangen. De willekeurige trekking zal ongeveer vijf werkdagen na de Promotieperiode worden uitgevoerd door de Sponsor of zijn aangewezen vertegenwoordigers, wiens beslissingen definitief zijn. De winkansen zullen variëren afhankelijk van het aantal in aanmerking komende inzendingen die worden ontvangen.

6. 6. WINNERKENNISGEVING: De winnaar wordt ongeveer vijf werkdagen na de willekeurige trekking per e-mail op het in de Invoerinformatie vermelde e-mailadres op de hoogte gesteld. Potentiële Winnaar moet een prijs per e-mail accepteren zoals aangegeven door de Sponsor binnen vijf werkdagen na de kennisgeving. De Sponsor is niet verantwoordelijk voor enige vertraging of het niet ontvangen van een kennisgeving om welke reden dan ook, inclusief inactieve e-mailaccount(s), technische problemen in verband daarmee, of het niet adequaat monitoren van een e-mailaccount door de Winnaar.

Elke kennisgeving van een winnaar die niet heeft gereageerd of als onbestelbaar is geretourneerd, kan leiden tot verbeurdverklaring van de prijs. De potentiële prijswinnaar kan worden verplicht om een beëdigde verklaring te ondertekenen en te retourneren dat hij/zij in aanmerking komt voor de prijs en dat zijn/haar aansprakelijkheid is opgeheven, en een Publiciteitsverklaring (gezamenlijk de "Prijsclaimdocumenten") te overhandigen. Vervanging of overdracht van een prijs is niet toegestaan, behalve door de Sponsor.

7. 7. PRIVACY: Alle door u verstrekte persoonlijke informatie valt onder het privacybeleid van de Sponsor. Door deel te nemen aan de Sweepstakes geeft u de Sponsor toestemming om uw e-mailadres en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie te delen met de andere Sweepstakes-entiteiten met het oog op de administratie en de uitbetaling van de prijzen, inclusief het gebruik in een openbare lijst van winnaars.

8. 8. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID: Sponsor aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (a) onjuiste of onnauwkeurige invoergegevens, of voor foutieve of mislukte elektronische gegevensoverdracht; (b) onbevoegde toegang tot, of diefstal, vernietiging of wijziging van gegevens op enig moment in de werking van deze Sweepstakes; (c) elke technische storing, storing, fout, weglating, onderbreking, schrapping, defect, vertraging in de werking of storing in de communicatielijn, ongeacht de oorzaak, met betrekking tot apparatuur, systemen, netwerken, lijnen, satellieten, servers, camera's, computers of leveranciers die in enig aspect van de werking van de Sweepstakes worden gebruikt; (d) ontoegankelijkheid of onbeschikbaarheid van een netwerk of draadloze dienst, het internet of de website of een combinatie daarvan; (e) opschorting of stopzetting van de internet-, draadloze of vaste telefoondienst; of (f) letsel of schade aan de computer of het mobiele apparaat van de deelnemer of van een andere persoon die verband houdt met of het gevolg is van een poging om deel te nemen aan de Sweepstakes of het downloaden van materiaal in de Sweepstakes.

Indien, om welke reden dan ook, de Sweepstakes niet kan plaatsvinden zoals gepland om redenen die zonder beperking kunnen bestaan uit infectie door een computervirus, geknoei, onbevoegde tussenkomst, fraude, technische storingen of andere oorzaken die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of juiste uitvoering van deze Sweepstakes kunnen corrumperen of beïnvloeden, behoudt de Sponsor zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Sweepstakes geheel of gedeeltelijk te annuleren, te beëindigen, te wijzigen of op te schorten. In een dergelijk geval zal de Sponsor onmiddellijk alle trekkingen en prijsuitreikingen opschorten, en de Sponsor behoudt zich het recht voor resterende prijzen toe te kennen (tot aan de totale ARV zoals uiteengezet in deze Officiële Regels) op een manier die de Sponsor eerlijk en billijk acht. De Sponsor en de vrijgestelde partijen zullen geen verdere aansprakelijkheid hebben jegens enige deelnemer in verband met de Sweepstakes.

10. 10. WINNAARSLIJST/OFFICIËLE REGELS: Om een kopie van de winnaarslijst of een kopie van dit officiële reglement te verkrijgen, stuurt u uw aanvraag samen met een gefrankeerde, zelfgeadresseerde enveloppe naar Lenbrook International cc: Node 2 Giveaway op 633 Granite Court, Pickering, ON, L1W 3K1. Verzoeken om de namen van de winnaars moeten uiterlijk 30 dagen na afloop van de Promotieperiode worden ontvangen. De winnaar wordt ook via e-mail bekend gemaakt.

11. SPONSOR: Lenbrook International, 633 Granite Court, Pickering, ON, L1W 3K1